generalforsamling

Generalforsamling 2024

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 6. marts kl.  19.00 i Vonge-Kollemorten hallens cafeteria.

I forlængelse af generalforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne som du kan læse her.

 

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foregående års regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag  (Læs indkomne forslag herunder)
5. Valg af 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i ulige år)
7. Valg af 1. suppleant for 1 år
8. Valg af 2. suppleant for 1 år
9. Valg af 2 revisorer for 1 år
10 Eventuelt

De på generalforsamlingen behandlede anliggender, afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 12.

 

Bestyrelsen har flg. forslag til vedtægtsændringer:

Nuværende vedtægt §10
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i den lokal ugeavis med mindst 4 ugers varsel.
Der indkaldes ligeledes via laugets hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om frist for indgivelse af forslag som ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ligeledes oplyse at dagsorden er iflg. vedtægter.
På den ordinære generalforsamling skal blandt medlemmerne vælges en bestyrelse på mindst 3, og højst 5 medlemmer, der leder og administrerer lauget.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges.
Ved bestyrelse på 5 medlemmer, er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, kasserer og sekretær i ulige år.
Ved bestyrelse på 3 medlemmer er formand på valg i lige år, kasserer og sekretær i ulige år.
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer, for et år ad gangen.

 

Ønskes ændret til:
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via meddelelse på laugets hjemmeside og tillige eventuel ved supplerende annoncering lokalt.
Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og indeholde meddelelse om tidspunkt og sted samt frist for indgivelse af forslag som ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ligeledes oplyse at dagsorden er iflg. vedtægter.
På den ordinære generalforsamling skal blandt medlemmerne vælges en bestyrelse på enten 3 eller 5 medlemmer, der leder og administrerer lauget. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges.
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer, for et år ad gangen.

 

Ny paragraf 10-A, ønske vedtaget_
Bestyrelsen konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af enhver generalforsamling med en formand, en kasserer og en sekretær. Såfremt der sker udskiftning i bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, skal der på samme vis ske konstituering.